Ceny Transferowe – zmiany w 2019 r.

C

W 2019 r. zostały wprowadzone kolejne zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych w obszarze cen transferowych. Poniżej przedstawiamy krótką informację na ten temat.

Zakres dokumentacji – obecnie przepisy uzależniają obowiązki od przychodów i kosztów podatnika. 

Przychody/koszty powyżej 2 mln EUR

  • Local file > 2 mln EUR
  • Oświadczenie
  • CIT-TP > 10 mln EUR
  • Master File > 20 mln EUR
  • CbCR > 750 mln EUR

Ceny transferowe – jak będzie od 2019 r.

Po dwóch latach obowiązywania przepisów ustawodawca stawia podatników przed nowymi wyzwaniami w zakresie cen transferowych.

Local File – nowe progi dokumentacyjne

  • 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych;
  • 2 mln PLN dla transakcji usługowych i innych;
  • Wyłączenie spod obowiązku dokumentacyjnego transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami krajowymi, które nie korzystają ze zwolnień i nie poniosły straty podatkowej.

Przepisy dają podatnikowi możliwość zastosowania nowych reguł dokumentacyjnych już do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. Jednak wywiera to określone konsekwencje.

  • Nowa definicja podmiotów powiązanych 

Decydując się na udokumentowanie transakcji za rok 2018 według zasad wprowadzanych ustawą nowelizującą należy mieć na względzie, że określając zakres podmiotowy obowiązku dokumentacyjnego podatnik musi rozpatrywać swoje relacje gospodarcze również pod kątem nowej definicji podmiotów powiązanych. Definicja ta stanowi o występowaniu powiązań w sytuacji wywierania znaczącego wpływu na inny podmiot. Zwiększenie ilości podmiotów powiązanych w rozumieniu CIT może w praktyce zwiększyć pulę transakcji podlegających udokumentowaniu. 

  • Konieczność złożenia oświadczenia wg. nowej formuły

Skorzystanie z nowych przepisów w zakresie dokumentacji wiązać się będzie również z koniecznością złożenia nowej formuły oświadczenia w tym zakresie. W świetle nowych przepisów art. 11m CIT, podatnik, poza złożeniem oświadczenia o kompletności dokumentacji lokalnej będzie również zobligowany do oświadczenia o  rynkowości warunków transakcji. Oświadczenie będzie musiał podpisać kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a przepisy wyłączają w tym zakresie możliwość działania przez pełnomocnika.

Zmiany w zakresie zakresu oświadczeń inklinują również zmiany odpowiedzialności za uchybienie obowiązkowi na gruncie KKS. W świetle nowego art. 56c § 1 KKS, kto nie składa oświadczenia o cenach transferowych, albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Przedstawiciel organów terenowych KAS (UCS w Warszawie) w dniu 15 listopada br. podczas drugiego dnia konferencji organizowanej przez Centrum Cen Transferowych, przedstawił zdanie, iż w przypadku podjęcia w toku kontroli ustaleń w zakresie cen transferowych, treść nowego oświadczenia będzie ułatwiała kontrolującym przygotowanie wniosku o przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej skarbowej, a jego rozpatrywaniem zajmować się będą pracownicy komórek postępowań przygotowawczych, którzy niestety nie posiadają wiedzy w obszarze cen transferowych.

Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany warto rozważyć przeprowadzenie już inwentaryzacji transakcji z podmiotami powiązanymi w 2018 r. z perspektywy obowiązku dokumentacyjnego. W zależności od preferencji możliwe jest przygotowanie inwentaryzacji (i dokumentacji) w oparciu o dotychczasowe wymogi lub o nowe wymagania z 2019 r.

Kontakt

T: +48 22 379 63 20

F: +48 22 203 41 54

info@antas.pro

Polityka Prywatności

Antas Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000764902 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5272877688, REGON:382188223, nr wpisu komplementariusza na listę radców prawnych: WA-11431.

Antas Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000519161 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5213669267, REGON: 147178221, kapitał zakładowy 50 tys. zł, nr wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: 604.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Tagi