Usługi

U

Kontrole podatkowe i obrona przed fiskusem

Pomagamy przedsiębiorcom na każdym etapie sporu z organami podatkowymi, od czynności kontrolnych do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentujemy podatników przed wszystkimi organami Krajowej Administracji Skarbowej, zarówno w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowy, w kontrolach celno-skarbowych prowadzonych przez Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych, jak i w postępowaniach odwoławczych prowadzonych przez Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej. Jeżeli, któryś z problemów dotyczy Ciebie lub Twojej firmy, możesz liczyć na nasze zaufanie i pomoc:

 • w przygotowaniu się do kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej,
 • w obronie przed  zarzutami co do braku prawidłowości rozliczeń podatkowych,
 • w opracowaniu strategii obrony w sporze z fiskusem, zgromadzeniu odpowiednich dowodów, przygotowaniu wniosków dowodowych, a także – w razie konieczności – odpowiednich środków odwoławczych,
 • w przyspieszeniu przeciągającego się postępowania lub kontroli zwrotu VAT,
 • w wyegzekwowaniu nadpłaty lub zwrotu podatku od Urzędu Skarbowego wraz z odsetkami,
 • w przygotowaniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w sposób zapewniający ochronę podatnika,
 • w ochronie przed bezprawną lub uciążliwą egzekucją administracyjną,
 • w przygotowaniu systemu finansowego do prawidłowego generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • w dokonaniu przeglądu rozliczeń podatkowych według metodyki stosowanej przez organy podatkowe podczas kontrolowania przedsiębiorców. 

Ceny transferowe i planowanie podatkowe

Pomagamy przedsiębiorcom zorganizować organizację biznesu oraz procesy biznesowe w sposób optymalny pod względem prawnym i podatkowym. Przygotowujemy także podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo do kontroli cen transferowych stosowanych w transakcjach pomiędzy takimi podmiotami. Jeśli szukasz pomocy w tym zakresie, możemy wesprzeć Ciebie i Twoją firmę w następujący sposób:

 • zweryfikować bezpieczeństwo struktury podatkowej pod kątem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • przygotować Twoją firmę do raportowania schematów podatkowych (MDR),
 • przygotować wniosek do Ministra finansów o wydanie opinii zabezpieczającej
 • stworzyć strategię obrony przed zarzutem unikania opodatkowania, 
 • przygotować dokumentację cen transferowych,
 • opracować model ustalania wynagrodzenia rynkowego między podmiotami powiązanymi.

Spory z urzędami państwowymi, samorządowymi i ZUS

Reprezentujemy przedsiębiorców w kontrolach, postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, a także przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, to my możemy pomóc w:

 • sporządzaniu środków odwoławczych od rozstrzygnięć ZUS, organów samorządu lokalnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • doprowadzeniu do uchylenia niekorzystnej decyzji przed sądem administracyjnym lub sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowaniu wniosków dowodowych.

Sprawy karne skarbowe i karne gospodarcze

Pomagamy przedsiębiorcom i menedżerom obronić się przed zarzutami popełnienia przestępstwa karnego skarbowego lub gospodarczego. Występujemy jako obrońca, ale także reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dochodzimy naprawienia szkody wywołanej przestępstwem. Jeżeli, któryś z problemów dotyczy Ciebie lub Twojej firmy, możesz liczyć na nasze zaufanie i pomoc w:

 • opracowaniu i wdrożeniu rozwiązania ograniczającego ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu,
 • obronie Ciebie lub Twojej organizacji  przed zarzutem popełnienia przestępstwa karnego skarbowego,
 • wynegocjowaniu niższej kwoty grzywny w razie postępowania mandatowego lub dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • wyegzekwowaniu ochrony praw pokrzywdzonego oraz  prawidłowe działanie organów ścigania w sprawie karnej gospodarczej,
 • uzyskaniu naprawienia szkody spowodowanej popełnieniem przestępstwa,
 • zebrania w toku postępowania karnego materiałów dowodowy na potrzeby roszczeń cywilnych.

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, ochrona przed wierzycielami

Pomagamy wierzycielom i dłużnikom odnaleźć się w sytuacji niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, chronić majątek, odzyskać należności, przywrócić wypłacalność przedsiębiorstwa. Jeżeli szukasz pomocy w tym obszarze możemy wesprzeć Ciebie lub Twoją organizację w następujący sposób:

 • ustalić strategię działań względem wierzycieli, dłużników lub inwestorów,
 • przeprowadzić Twoją organizację przez postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne,
 • przeprowadzić likwidację spółki,
 • przeprowadzić przygotowaną likwidację (pre-pack)
 • zbadać kondycję Twojej firmy i pomóc w przygotowaniu planu naprawczego,
 • reprezentować Ciebie lub Twoją organizację w negocjacjach z wierzycielami,
 • reprezentować Ciebie lub Twoją organizację jako wierzyciela i pomóc w wynegocjowaniu korzystnego planu spłaty zobowiązań,
 • przygotować plan ochrony majątku prywatnego,
 • przeprowadzić Ciebie przez proces upadłości konsumenckiej.

Rynek kapitałowy i spółki

Rynek kapitałowy daje ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, ale wiąże się też z szeregiem problemów prawnych i podatkowych. Nasza firma pomaga przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać się poprzez mechanizm kapitałowy. Jeżeli myślisz o emisji akcji, a nawet wejściu na giełdę, nasi specjaliści pomogą Tobie między innymi:

 • zaplanować strukturę grupy kapitałowej i założyć spółki,
 • przeprowadzić przejęcie innego biznesu, wydzielenie spółki, połączenie spółek lub wymianę udziałów.
 • przygotować i przeprowadzić́ przekształcenie formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotować spółkę̨ do prywatnej i publicznej emisji akcji, w tym w zakresie postępowania przed KNF,
 • Zoptymalizować procesy prawne i podatkowe między spółkami tworzącymi grupę kapitałową,
 • przygotować politykę cen transferowych w grupie kapitałowej,
 • zabezpieczyć Twoje interesy jako wspólnika w spółce mającej wielu udziałowców,
 • pomóc w negocjowaniu umów handlowych, np. wymiany lub sprzedaży udziałów czy opcji menedżerskich,
 • przygotować i wdrożyć rozwiązania odgraniczające ryzyko odpowiedzialności osobistej członków zarządu (finansową, karną skarbową, itp.),
 • przygotować rozwiązania chroniące spółkę przed odpowiedzialnością przewidzianą dla korporacji (odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, brak dochowania należytej staranności).

Ochrona własności intelektualnej i wsparcie innowacji

Wspieramy przedsiębiorców, twórców i artystów na każdym etapie ochrony własności intelektualnej, zaczynając od rejestracji danego prawa, przez negocjowanie umów licencyjnych, na sądowym dochodzeniu ochrony praw skończywszy. Pomagam także w sprawach ochrony dóbr osobistych oraz przetwarzania danych osobowych. Chcemy wspierać Klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa w walce o swoje prawo i rozwój biznesu, dlatego możesz skorzystać z naszej pomocy, kiedy potrzebujesz:

 • szybko i sprawnie zarejestrować znak towarowy lub inne prawo ochronne,
 • skomercjalizować innowację w sposób bezpieczny i optymalny podatkowo,
 • uzyskać ulgę podatkową na badania lub rozwój oraz wspomóc w procesie uzyskiwania dotacji na działalność innowacyjną,
 • wynegocjować korzystną umowę z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi,
 • wyegzekwować zaprzestanie naruszeń praw autorskich oraz zapłatę odszkodowania,
 • chronić naruszone lub zagrożone dobra osobiste i wyegzekwować zadośćuczynienie,
 • chronić tajemnicę przedsiębiorstwa i wyegzekwować środki skierowane na jej ochronę w razie naruszenia,
 • przygotować plan działania w przypadku piractwa (np. internetowego lub telewizyjnego), a także w razie wykrycia obrotu podróbkami,
 • przygotować się do obrony w sporze dotyczącym naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych,
 • przygotować prawidłowy sposób przetwarzania danych osobowych.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i ochrona dóbr osobistych w biznesie

Wspieramy przedsiębiorców pokrzywdzonych nieuczciwym zachowaniem konkurencji. Pomagamy również bronić się przed zniesławieniem i usuwać treści godzące w dobre imię przedsiębiorców. W ramach naszej działalności możemy pomóc Tobie lub Twojej organizacji:

 • wyegzekwować zaniechanie praktyk naruszających uczciwą konkurencję przez Twojego konkurenta, a także zapłatę stosownego odszkodowania,
 • zabezpieczyć dowody świadczące o dopuszczaniu się czynów nieuczciwej konkurencji,
 • doprowadzić do zaniechania praktyk naruszających dobre imię przedsiębiorcy, wyegzekwować zadośćuczynienie i doprowadzić do wydania przeprosin lub sprostowania.

Zarządzenie ryzykiem prawnym przedsiębiorstw

Pomagamy przedsiębiorcom w bieżącym funkcjonowaniu. Sporządzamy lub weryfikujemy projekty umów. Wspieramy w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych (spółki, fundacje, stowarzyszenia). Tworzymy rozwiązania, które zabezpieczają firmy oraz menedżerów przed ryzykiem prawnym związanym z codziennym funkcjonowaniem na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Dlatego, jeśli szukasz wsparcia w rozwiązaniu tego typu problemów lub potrzebujesz pomocy w sytuacjach zarządzania ryzykiem, to właśnie my możemy Ci pomóc:

 • sporządzić umowę handlową w sposób chroniący Twoje interesy,
 • założyć, połączyć lub przekształcić spółkę handlową,
 • założyć fundację, stowarzyszenie lub konsorcjum,
 • uzasadnić kwalifikację finansową określonych zdarzeń gospodarczych przed biegłym rewidentem (rezerwy na zobowiązania sporne, zobowiązania pozabilansowe, itp.),
 • opracować rozwiązania organizacyjne chroniące członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania cywilne i podatkowe spółki,
 • opracować procedury i dokumenty wewnętrzne, np. przeciwdziałające obracaniu pieniędzmi pochodzącymi z nielegalnych źródeł  czy dyskryminacji w zakładzie pracy,
 • przekonać organy władzy publicznej do Twojego stanowiska (relacje z regulatorami, konsultacje społeczne, itp.),
 • przeprowadzić upadłość lub likwidację spółki w sposób bezpieczny i kontrolowany.

Spory sądowe, arbitraż, mediacja

W przypadku sporu cywilnego o charakterze gospodarczym, pomagamy przedsiębiorcom zarówno w sądowym dochodzeniu ich praw, jak i obronie przed roszczeniami zgłaszanymi przez kontrahentów, konkurentów i partnerów biznesowych. Wspieramy przedsiębiorców w negocjacjach zmierzających do polubownego zakończenia sporu. Możesz liczyć na nasze zaufanie, a my pomożemy Tobie lub Twojej organizacji:

 • przygotować się do sporu w sprawie gospodarczej przed sądem powszechnym lub arbitrażowym,
 • zebrać dowody, przygotować odpowiednie wnioski i pisma procesowe, pomóc w negocjowaniu ugody,
 • zabezpieczyć roszczenia i ochronić się przed wyprowadzaniem majątku przez Twojego kontrahenta,
 • rozwiązać konflikt pomiędzy wspólnikami (udziałowcami) w spółce bądź zaskarżyć uchwałę wspólników (akcjonariuszy) spółki,
 • wyegzekwować odpowiedzialność osobistą członka zarządu lub pracownika spółki,
 • szybko i skutecznie wyegzekwować należność od kontrahenta krajowego lub zagranicznego.

Kontakt

T: +48 22 379 63 20

F: +48 22 203 41 54

info@antas.pro

Polityka Prywatności

Antas Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000764902 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5272877688, REGON:382188223, nr wpisu komplementariusza na listę radców prawnych: WA-11431.

Antas Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000519161 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5213669267, REGON: 147178221, kapitał zakładowy 50 tys. zł, nr wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: 604.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Tagi